Revízie

Revizie el.naradia a el.spotrebicov

Revízia spotrebičov a náradia Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky (napr. elektrické ručné náradie/elektrické spotrebiče) používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a...