Revízie el.ručného narádia STN 33 16 00

 

Prečo vykonávať revízie elektrického ručného náradia

OP a OS - revízie ručného el. náradia je potrebné vykonávať v prvom rade kvôli ochrana osôb pri ich používaní. Poškodené el. náradie, aj keď jeho vada nemusí byť na prvý pohľad viditeľná, môže často zaviniť nielen materiálne škody, ale bohužiaľ aj úraz alebo dokonca smrť človeka.

Jedným z ďalších dôvodov prečo vykonávať kontroly a revízie ručného el. naradia je včasne odhalenie určitej budúcej závady na el. náradi, vďaka čomu sa dá predísť možným škodám, ako aj ujme na zdraví.

Ďalším dôvodom vykonávania revízií a kontrol ručného el. náradia  je fakt že sa jedna o činnosť ktorá je povinná zo zákona, čiže jej nedodržanie môže byť pokutované. (STN 33 1600)

 

STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia

1. Rozdeľovanie náradia podľa používania

Podľa pracovného využitia (frekvencie a dĺžky používania) sa náradie zaraďuje do troch skupín:

skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok)

skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín za rok)

skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšiu dobu (viac než 250 prevádzkových hodín za rok).

2. Vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia

Revízie náradia sa vykonávajú:

  • pravidelne najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke 2

  • pri každej predpokladanej alebo zistenej závade (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi).

Tabuľka 2 - Lehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia
skupina náradie triedy ochrany revízne lehoty
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiace
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
II a III 3 mesiace

Pozn.: V tabuľke sú uvedené maximálne lehoty revízií.