Bleskozvod

 

Úlohou bleskozvodov (hromozvodov) je chrániť objekty, majetok a najmä osoby pred neželanými vplyvmi atmosférických výbojov, pred bleskami s vysokou rázovou energiou elektrického výboja s okamžitými nežiaducimi účinkami na zasiahnutý objekt. Pri údere blesku do chráneného objektu sprostredkujú jeho bezpečný zvod priamo do zeme.

 

Projekt od odborníka
Spracovanie projektu bleskozvodu si vyžaduje potrebné podklady:
 

 • stavebné pôdorysy strechy a príslušné rezy riešeného objektu do vzdialenosti 5 metrov,
 • zemný odpor alebo rezistivita pôdy v okolí objektu, prípadne v miestach určených na zapustenie zemničov,
 • požiadavku na dosiahnutú celkovú hodnotu odporu uzemnenia s možným využitím zemnej siete na ochranu ďalších elektrických zariadení,
 • stručný popis použitých stavebných materiálov a najmä krytiny.

bleskozvod, blesk, strecha, bezpečnosť, ochrana

Na základe podkladov, príslušných predpisov a noriem STN sa zrealizuje konkrétny návrh projektu bleskozvodu. Každý návrh musí obsahovať riešenie týchto hlavných častí:

 1. Zberné zariadenie - vedenie na zachytenie bleskového výboja s úlohou zabrániť priamemu úderu do budovy objektu.
 2. Zvody vytvárajúce vodivé spojenie s uvedeným zberným zariadením až k uzemneniu objektu.
 3. Uzemnenie zabezpečujúce rýchly prechod blesku minimálnym odporom najkratšou cestou do zeme.

-->
Jednotlivé časti vytvárajúce celkový ochranný systém sa navrhujú a riešia z oceľových, na povrchu pozinkovaných materiálov alebo drahších medených materiálov, bez vzájomnej kombinácie týchto materiálov. Projekt navrhovaného bleskozvodu musí prihliadať na všetky okolnosti, ktoré majú vplyv na jeho zhotovenie, i na ďalšie opatrenia ochrany proti bleskom, predovšetkým však na:

 • elektrickú bezpečnosť zvedenia bleskového výboja do zeme bez neželaných a nežiaducich následkov,
 • dostatočné dimenzovanie zberného zariadenia, zvodov a uzemnenia,
 • dostatočnú mechanickú pevnosť jednotlivých častí a najmä celého bleskozvodového zariadenia,
 • možnosť umiestnenia a príslušného upevnenia na budovách a objektoch,
 • potrebnú dlhodobú ochranu odolnosti proti korózii zariadení,
 • zohľadnenie architektonického a stavebného riešenia objektu,
 • zabezpečenie zvodu bleskového prúdu predovšetkým po vonkajšej strane objektu, budovy, prípadne zabezpečenie patričnej zábrany náhodného a úmyselného dotyku vnútorného zvodu,    - zabezpečenie hospodárnosti riešenej ochrany bleskozvodu.

Ochrana pred bleskom - Aktívne bleskozvody. V praxi sa všakb z dôvodu cenovej náročnosti využívajú pri väčších, rozsiahlejších budovách a objektoch.