Revízie el.spotrebičov STN 33 16 10

 

Prečo vykonávať revízie elektrických spotrebičov

Op a OS - revízie el. spotrebičov je potrebné vykonávať v prvom rade kvôli ochrane osôb pri ich používaní. Poškodený spotrebič, aj keď jeho chyba nemusí byť na prvý pohľad viditeľná, môže často zaviniť nielen materiálne škody, ale bohužiaľ aj úraz alebo dokonca smrť človeka.

Jedným z ďalších dôvodov prečo vykonávať kontroly a revízie el. spotrebičov je včasne odhalenie určitej budúcej závady na spotrebiči, vďaka čomu sa dá predísť možným škodám, ako aj ujme na zdraví.

Ďalším dôvodom vykonávania revízií a kontrol el. spotrebičov je fakt že sa jedna o činnosť ktorá je povinná zo zákona, čiže jej nedodržanie môže byť pokutované.  (STN 33 1610)

 

STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov

STN platí pre elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, svietidlá, elektrické zariadenia informačnej techniky, prístroje spotrebnej elektroniky, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia, elektrické a elektronické meracie prístroje a ostatné spotrebiče podobného charakteru (nevzťahuje sa na elektrické zdravotnícke zariadenia, zariadenia pre hlbinné bane a elektrické zariadenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu).

Norma rozdeľuje elektrické spotrebiče do piatich skupín:

A - spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi

B - spotrebiče používané v vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach apod.)

C - spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch

D - spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.)

E - spotrebiče používané pre administratívne činnosti

Kontroly a revízie elektrických spotrebičov (činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúškou chodu zisťuje technický stav spotrebiča) sa vykonávajú v lehotách podľa tabuľky 3

Tab. 3 Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov

Skupina elektrických spotrebičov

spotrebiče držané v ruke

prenosné spotrebiče

neprenosné a pripevnené spotrebiče

kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A

vždy pred ich vydaním používateľovi

B

pred použitím

3 mesiace pred použitím 3 mesiace pred použitím 6 mesiacov
C

pred použitím

6 mesiacov pred použitím 12 mesiacov pred použitím

podľa STN 33 1500

D

1 týždeň

12 mesiacov 1 mesiac 12 mesiacov 3 mesiace podľa STN 33 1500
E

1 mesiac

12 mesiacov 6 mesiacov 24 mesiacov 12 mesiacov podľa STN 33 1500