Revízie zdívacích zariadení

 

Vykonávame odborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) na vyhradených technických zariadeniach - zdvíhacie zariadenia, v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 14 odst. 1, pism. c) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13 v rozsahoch: A – Bd, d1, d2, d3, d4, f, E4 . Elektrickú časť zariadenia meriame s prístrojom značky EUROTEST 61557.

V prípade zistenia vád alebo nedostatkov počas revízie zariadenia Vám následne vieme vykonať aj opravu zariadenia, aby sa používané zariadenie následne mohlo bez akýchkoľvek prekážok používať ďalej bez odstavenia.

Revízie vykonávame za základe osvedčenia inšpektorátu práce.

Montáž, opravu, údržbu, rekonštrukciu zdvíhacích zariadení vykonávame na základe oprávnenia.

Výrobu zdvíhacích zariadení vykonávame na základe oprávnenia.

Povolenia boli vydané Technickou inšpekciou, a.s. – Košice.

Ceny za revízie sú stanovené individuálne pre každého zákazníka podľa počtu zariadení a vzdialenosti od sídla spoločnosti.