Systémy kontroly a evidencie vstupu

Ako to funguje

 

Nový Androidový dochádzkový systém

Spo­loč­nosť As­ton ITM pri­ná­ša na trh no­vý mo­bil­ný do­chádz­ko­vý sys­tém ur­če­ný pre fir­my, kto­rých pra­cov­ní­ci a bri­gád­ni­ci pra­cu­jú u klien­tov mi­mo síd­lo fir­my.

aplikacia.png

At­ten­dan­ce uni­kát­nym spô­so­bom umož­ňu­je ma­na­žé­rom vo fir­me mať stá­ly preh­ľad a kon­tro­lu nad za­mes­tnan­ca­mi, proak­tív­ne rie­šiť neoh­lá­se­né nep­rí­tom­nos­ti u klien­ta, mo­ni­to­ro­vať doch­víľ­nosť ľu­dí a mať prie­bež­né a kon­co-me­sač­né dá­ta o od­pra­co­va­ných ho­di­nách v elek­tro­nic­kej for­me.

At­ten­dan­ce eli­mi­nu­je prác­nosť spra­co­va­nia pa­pie­ro­vej do­chádz­ky a vý­raz­ne zrý­chľu­je a zjed­no­du­šu­je fak­tu­rá­ciu od­pra­co­va­ných vý­ko­nov a spra­co­va­nie miezd.

 

Do­chádz­ko­vý sys­tém At­ten­dan­ce je pos­ky­to­va­ný ako služ­ba za me­sač­ný pop­la­tok 2.99 Eur za za­mes­tnan­ca. Tech­no­lo­gic­ky vy­uží­va mo­bil­né dá­to­ve pre­no­sy, do­to­va­né An­droid za­ria­de­nia a lac­né plas­to­vé kar­ty s čia­ro­vý­mi kód­mi pre sa­mot­ný zá­znam do­chádz­ky, čo ho nák­la­do­vo pre­du­ču­je k na­sa­de­niu aj v spo­loč­nos­tiach s veľ­kým poč­tom exter­ných pra­cov­ní­kov. Viac in­for­má­cii je k dis­po­zí­cii na www.as­ton.sk/at­ten­dan­ce.html.

As­ton ITM (www.as­ton.sk) je sof­tvé­ro­vá spo­loč­nosť so síd­lom v Bra­tis­la­ve, od ro­ku 1996 pos­ky­tu­je ino­va­tív­ne mo­bil­né, webo­vé a HR rie­še­nia pre klien­tov z ob­las­ti Ban­king, In­su­ran­ce, Uti­li­ties, Re­tail, HR Servic­es a ďal­ších. Spo­loč­nosť vý­ví­ja ap­li­ká­cie pre smar­tpho­ny a tab­le­ty na plat­for­me iOS a An­droid, je ofi­ciál­nym de­ve­lop­ment par­tne­rom spo­loč­nos­tí App­le, Mic­ro­soft a Goog­le.

Zdroj: Aston ITM