Technik BOZP

 

 

1. Vykonávanie činností bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom
2. Spracovanie dokumentácie BOZP
3. Školenia BOZP
4. Sledovanie pracovísk zákazníka, s ohľadom na riziká a nebezpečenstvá
5. Zastupovanie pri kontrolách
 
Bezpečnostnotechnická služba ( BTS ) vykonáva činnosť v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z.. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci : 
 • vedenie predpísanej dokumentácie súvisiacej s BOZP,
 • spolupráca pri vypracovaní politiky BOZP,
 • určovanie bezpečných pracovných postupov,
 • posudzovanie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika u všetkých zamestnancov,
 • vydávanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP,
 • zistovanie nebezpečenstiev a ohrození,
 • vypracovanie hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia,
 • vypracovanie zoznamu poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov ( OOPP ),
 • spolupráca pri zistovaní príčin vzniku pracovných úrazov a viesť ich evidenciu,
 • spolupráca pri vydávaní zákazu fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari,
 • oboznamovanie zamestnancov s predpismi na zaistenie BOZP ( pravidelne, zrozumitelne a preukázatelne) s overovaním ich znalostí,
 • spolupráca na príprave pokynu určenia postupu pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci,
 • vykonávanie previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na všetkých pracoviskách a zariadeniach,
 • spolupráca s komisiou BOZP, so zástupcami zamestnancov a závodnou zdravotnou službou,
 • spolupráca na príprave programu vzdelávania a odbornej výchovy zamestnancov,
 • odborná pomoc pri riešení problémov v oblasti BOZP.
 

Všetky tieto činnosti vykonávame na základe mandátnej zmluvy odborným pracovníkom, v súlade s rozsahom odporúčaným Národným inšpektorátom práce tak aby bola zabezpečená funkčnosť zavedeného systému BOZP.