Výpočtová technika a PC siete

              

    Počítačová sieť / štruktúrovaná kabeláž je súhrnné označenie technických prostriedkov, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi. Umožňuje používateľom komunikáciu podľa zadaných pravidiel. Najčastejším dôvodom pripojenia k sieti je zdieľanie informácií a technických zariadení (CCTV, EPS, PSN).

 • Personal area network (PAN) - veľmi malá osobná sieť. Spolupracujúce zariadenia obvykle slúžia len jednej osobe (typicky prepojenie mobilu a počítača, PDA, notebooku ...) spája zariadenia rádovo v dosahu metrov. Na prepojenie sa obvykle používajú bezdrôtové technológie (WiFi, IrDA, BlueTooth).
 • Local area network (LAN) – lokálna počítačová sieť. Spájajú uzly (počítače) v rámci malého územia, resp. v rámci jednej budovy rádovo do vzdialenosti sto metrov. Slúžia hlavne pre zdieľanie dát a zdrojov (zariadení) v rámci jednej firmy, budovy, lokality ... LAN sú obvykle v súkromnej správe, je tvorená jedným káblovým systémom (alebo iným prenosovým prostriedkom - rádiové vlny a pod.). Prenosové rýchlosti dosahujú rádovo desiatky až stovky Mbit/s.
 • Metropolian area network (MAN) – metropolitná sieť. Sieť tohoto typu prepája lokálne siete v mestskej zástavbe - obvykle je obmedzená na jedno mesto. Spája do vzdialenosti rádovo desiatky km.
 • Wide area network (WAN) – rozsiahla sieť. Spája rôzne LAN a MAN siete v pôsobnosti krajín, kontinentov ale i sveta.

Podľa funkčného vzťahu sa sieť delí:

 • Client – server

Server poskytuje služby staniciam – klientom (workstation, pracovná stanica). Serverov môže byť viacero typov závisiac podľa typu poskytovaných služieb. Viacero serverov môže existovať na jednom počítači.

 • Peer-to-peer

Označuje sa tiež ako p2p sieť, čo v preklade znamená „rovný k rovnému“. Každá stanica v sieti môže vyčleniť nejaký svoj prostriedok (diskový priestor, tlačiareň, mechaniku ...) na zdieľanie. Iná stanica môže tieto prostriedky využívať. Tento typ siete obvykle nemá centrálnu správu, každý uzol sa spravuje sám. Zdieľanie prostriedkov je možné aj cez internet.

Podľa topológie.

Kľúčovú úlohu v sietiach akéhokoľvek typu zohrávajú aktívne prvky. Ich úlohou je prepájať jednotlivé časti sietí, menia typy rozhraní, spôsoby komunikácie, zaisťujú bezpečnosť a riadia sieť. Sieť môže byť prepojená priamo z počítača do počítača, alebo s využitím aktívnych prvkov.

Všetky návrhy siete vychádzajú z troch základných topológií:

 • Zbernicová topológia siete - ak sú zapojené za sebou pozdĺž jediného kábla (segmentu), obr.1.
 • Hviezdicová topológia siete - ak sú počítače zapojené k segmentom, ktoré vychádzajú z jediného bodu (rozbočovača), obr.2.
 • Prstencová topológia siete - ak sú počítače zapojené ku káblu, ktorý tvorí prstenec, obr.3.

Možnosti topológických sietí.

 • Neobmedzená topológia siete, obr. 4
 • Varianty vyššie uvedených topológických sietí.
 
 
Hviezdicová topológia siete
 
Prstencová topológia siete
 

Obr.1

Obr.2

Obr.3

Obr.4

 

 

Základné prvky siete

Sieť pozostáva z týchto základných častí:

Hardware

Zahrňuje všetky technické prostriedky siete. Patria sem aj prostriedky, ktorými je realizované vlastné prepojenie siete.

 • Samotné počítače (servery a pracovné stanice ...)
 • Smerovače (router)
 • Prepínače (switch)
 • Koncentrátory a rozbočovače (hub)
 • Sieťové mosty (bridge)
 • Meniče rozhraní (mediakonvertory)
 • Bezpečnostné zábrany (firewall)
 • Opakovače (repeater)
 • Modulátory/demodulátory (modem)
 • Vysielače/prijímače (transceiver)
 • Káble (metalické, optické ....)

Software

V spolupráci s hardware-om siete zabezpečuje funkcie siete. U niektorých operačných systémov sú tieto funkcie už jeho súčasťou. Väčšinou je realizované pomocou rezidentných programov.

 • Sieťový operačný systém
 • Aplikácie schopné využívať prostriedky systému, určené k sieťovej komunikácii

Kvalifikovaný odborníci z našej spoločnosti Vám zabezpečia komplexné služby od konzultácií, návrhu, projektu, dodávky, montáže a servisu Výpočtovej techniky a počítačových sietí pre zabezpečenie ochrany osôb a majetku podľa vašich potrieb a možností.