Technik PO

 

07_obrazok

 

V zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. platného znenia o ochrane pred požiarmi každý podnikateľský subjekt, právnická alebo fyzická osoba ( PO / FO ) podnikateľ, živnostník (SZČO) je povinný plniť právne požiadavky v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) vtedy, pokiaľ Vaša spoločnosť (firma):

  • · prevádzkuje akékoľvek priestory, ktoré môžu byť v prenájme (kancelárie, dielne, sklady, ...), alebo
  • · zamestnáva čo i len jedného zamestnanca.

Pre zabezpečovanie týchto úloh a plnenie povinností z tohto zákona ochrany pred požiarmi, môže vykonávať jedine odborne spôsobilá osoba „ technik PO“.

K splneniu požiadaviek tohto zákona o ochrane pred požiarmi sú prakticky dve možnosti:

1) zamestnávať pracovníka s odbornou spôsobilosťou „technik PO“, alebo

2) zabezpečiť si plnenie úloh a povinností s odbornou spôsobilosťou „technik PO“ dodávateľským spôsobom, zmluvným vzťahom.

Možno si hovoríte:

„Ja nemám takmer žiadne priestory, len jednu dielňu (alebo kanceláriu), zamestnávam len seba a občas brigádnikov...

 

Dovoľte nám zdôrazniť:15_obrazok

povinnosť plnenia zákonných požiadaviek ochrany pred požiarmi platí aj v tomto prípade, a zároveň

sme tu pre Vás.

Uvedieme stručne činnosti, ktoré v oblasti OPP technik PO vykonáva:

  • vypracovanie a dodanie dokumentácie OPP,
  • harmonogram (plán) kontrol, revízií technických zariadení OPP a školení OPP,
  • školenie vedúcich zamestnancov o OPP, odborná príprava zamestnancov.

Súčasťou našej služby je odborne spôsobilou osobou „technik PO“ našim klientom ako bonus poskytovať:

odborné poradenstvo v oblasti OPP nepretržite – prakticky „NON-STOP“,

pravidelná kontrola Vašich pracovísk a priestorov vrátane dokumentácie a záznamov (individuálne podľa závažnosti, rozsahu priestorov, počtu zamestnancov a požiarneho rizika, a to buď 1x mesačne / 1x štvrťročne / 1x polročne / 1x ročne),

zastupovanie a prítomnosť počas vykonávania previerky štátneho dozoru (HaZZ) vo Vašej spoločnosti.

NAVIAC:

ak si objednáte naše služby OPP komplexne so službami BOZP, stávate sa našim TOP klientom za cenovo najprijateľnejších podmienok.

Pokiaľ ste zistili, že máte nejaké otázky, neváhajte kontaktovať. Oblasť ochrany pred požiarmi je rovnako dôležitá, ako oblasť BOZP.

Prečo?

Pretože:

Riešiť oblasť ochrany pred požiarmi až po požiari je naozaj NESKORO.

Žiaľ, nejedna spoločnosť práve bola donútená postupovať týmto opačným smerom.

K vlastnej škode.

K trojnásobnej škode, pretože vznikla:

1. Priama škoda – predstavuje škodu na poškodení, zničení výrobných zariadení a pracovísk.

2. Následná škoda – je škoda v dôsledku odstávky výroby a času opravy, nákupu zariadení.

3. Konečná škoda – narástla enormne nevyplatením vzniknutých škôd zo strany poisťovne v dôsledku neplnenia zákonných povinností na ochranu pred požiarmi.

Z tohto vyplýva:

ak budete mať zabezpečenú ochranu pred požiarmi svojich objektov, stavieb, budov a aj u svojich zamestnancov, tým len získate. A získate oveľa viac, hlavne:

- istotu – všetko zaistené v rámci právnych zákonných požiadaviek ochrany pred požiarmi,

- vyhnete sa nepríjemnostiam pri prípadnej inšpekčnej kontrole a previerkach zo strany štátnych dozorných orgánov (OR HaZZ),

- vylúčite sankcie z neplnenia povinností v oblasti OPP,

- maximálne znížite riziko vzniku nežiaducej udalosti (požiar,...),

- zabezpečíte včasnú a účinnú reakcie vyškoleného personálu, zamestnancov v prípade vzniku nežiaduceho horenia,

- vylúčite neodškodnenie v prípade poistnej udalosti zo strany poisťovní,

- môžete sa plne venovať podnikaniu, pretože starostlivosť o OPP ste zverili nám.

Každý podnikateľ môže pre ochranu svojho majetku urobiť málo s veľkým dosahom, alebo neurobiť nič. Oblasť OPP nie je len rozložiť hasiace prístroje...

Pokiaľ ste prišli k záveru, alebo len k malej neistote, že v tejto oblasti OPP nie je niečo celkom v poriadku, alebo sa chcete niečo spýtať, NEVÁHAJTE, vo vlastnom záujme zavolajte čím skôr, IHNEĎ na telefónnom čísle 0903 999 353 alebo na kblelektro@gmail.com