Výchova a vzdelávanie

 

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov


V súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z., § 15, 16 a 27, s Vyhláškou č. 356/2007 Z. z.
a Vyhláškou č. 508/2009 Z. z., potrebuje splniť fyzická osoba na získanie osvedčenia na
činnosť na elektrických zariadeniach nasledovné podmienky:
Poučená osoba (§ 20) je fyzická osoba
a) bez elektrotechnického vzdelania,
b) môže obsluhovať elektrické zariadenie alebo vykonávať na ňom prácu v súlade
s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
c) preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto elektrickom zariadení v rozsahu vykonávanej
činnosti
d) preukázateľne oboznámená o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým
prúdom.
Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov – Revízie elektrických zariadení
9

Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnika na stredných odborných školách
Metodické usmernenie MŠ SR č. 9/2010‐R o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných
odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako
elektrotechnik upravuje postup pri overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných
odborných škôl ako elektrotechnikov.

Samostatný elektrotechnik (§ 22) je fyzická osoba, ktorá:
a) má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie (skupiny
študijných odborov a učebných odborov 26 Elektrotechnika ‐ výučný list, maturitné
vysvedčenie, štátna skúška ‐ diplom ‐ 1., 2. a 3. stupeň VŠ);
b) má odbornú prax (Vyhláška č. 508/2009 Z. z., príloha 11 ):
do 1000 V nad 1000 V
Na činnosti vykonávané na elektrickom
zariadení vrátane bleskozvodu
Vyučený,
ÚSO, VŠ 1 rok 2 roky
c) môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch
elektrotechnikov;
d) Fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje
v laboratóriu vedeckého ústavu, výskumného ústavu alebo vývojového ústavu, môže
samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom elektrickom zariadení na tomto pracovisku po
splnení požiadavky na odbornú prax pre samostatného elektrotechnika; overenie jej
odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje.
Elektrotechnik na riadenie prevádzky alebo na riadenie činnosti (§ 23) je
fyzická osoba, ktorá:
a) má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie (skupiny
študijných odborov a učebných odborov 26 Elektrotechnika ‐ výučný list, maturitná skúška,
štátna skúška ‐ diplom ‐ 1., 2. a 3. stupeň VŠ);
b) má odbornú prax (Vyhláška č. 508/2009 Z. z., príloha 11 ):
do 1000 V nad 1000 V
Na činnosti vykonávané na elektrickom
zariadení vrátane bleskozvodu
Vyučený 4 roky 5 rokov
ÚSO 3 roky 4 roky
VŠ 2 roky 3 roky
c) môže riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a
elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu
alebo riadiť prevádzku elektrických zariadení.
Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov – Revízie elektrických zariadení
11
Revízny technik (§ 24) je fyzická osoba, ktorá:
a) má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie (skupiny
študijných odborov 26 Elektrotechnika ‐ maturitná skúška, štátna skúška ‐ diplom ‐ 1., 2. a 3.
stupeň VŠ);
b) má odbornú prax (Vyhláška č. 508/2009 Z. z., príloha 11 ):
E1 E2 E4,5
Na činnosti vykonávané na elektrickom
zariadení v objekte triedy A a B1 vrátane
bleskozvodu
ÚSO 6 rokov 5 rokov 3 roky
VŠ 4 roky 3 roky 1 rok
Na činnosti vykonávané na elektrickom
zariadení v objekte triedy B vrátane
bleskozvodu
ÚSO 7 rokov 6 rokov 5 rokov
VŠ 5 rokov 4 roky 3 roky
Technické zariadenia elektrické z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a
odborných skúšok sa rozdeľujú na skupiny:
E1 – technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu,
E2 – technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu,
E4 – elektrický stroj, prístroj, rozvádzač,
E5 – elektrická prípojka nn.
Objekty z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok
technických zariadení elektrických sa rozdeľujú do tried:
A – objekt bez nebezpečenstva výbuchu,
B – objekt s nebezpečenstvom výbuchu,
B1 – objekt s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu elektrického zariadenia v regulačnej stanici plynu.
c) môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického
zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo
na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia
elektrického po ukončení výroby.
Zápočet odbornej praxe
Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činnosti
alebo na riadenie prevádzky a revízneho technika vyhradeného technického zariadenia
elektrického sa započítava:
• čas vykonávania činnosti na príslušnom elektrickom zariadení príslušného napätia a
príslušnej triedy objektu;
• ak bol tento čas prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta
iba polovica času pred jeho prerušením;
• polovica času činnosti na inom elektrickom zariadení.
Odborná príprava
Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a
elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky obsahuje:
I. časť: Všeobecné požiadavky:
Zákonníka práce,
Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci...
Zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní...
Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...